Муниципальное Бюджетное образовательное Учреждение Харбалахская средняя общеобразовательная школа имени Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа
Меню сайта

Форма входа

Календарь
«  Февраль 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28

Block title

Поиск

Приветствую Вас, Гость · RSS 24.05.2019, 22:36

Главная » 2011 » Февраль » 16 » "IV-с Амма Аччыгыйын аа5ыылара"
16:30
"IV-с Амма Аччыгыйын аа5ыылара"

 

 

C:\Documents and Settings\Харбалаах кыымнара\Рабочий стол\НПК, школа,2011, фото\SAM_4082.JPGC:\Documents and Settings\Харбалаах кыымнара\Рабочий стол\НПК, школа,2011, фото\SAM_4066.JPGC:\Documents and Settings\Харбалаах кыымнара\Рабочий стол\НПК, школа,2011, фото\SAM_4081.JPGC:\Documents and Settings\Харбалаах кыымнара\Рабочий стол\НПК, школа,2011, фото\SAM_4168.JPG

Харбалаах кыымнара

C:\Documents and Settings\Харбалаах кыымнара\Рабочий стол\НПК, школа,2011, фото\SAM_4168.JPGАа5ыы лауреаттара                  

 

C:\Documents and Settings\Харбалаах кыымнара\Рабочий стол\НПК, школа,2011, фото\SAM_4129.JPG     Секция Исторические науки.        

     Михайлов Виталий. Ñàõà êè´èòý-àòûí äîéäóãа. Саха сирин тас іттµгэр олохсуйбут тас сахалар историяларын, тылларын, олохторун  µірэтии  уонна уонна кинилэри кытта бі±і сибээґи олохтооґун, кыґал±алаах буоллах- тарына кіміліґµµ-бµгµІІµ кµммµт ирдэбилэ. Биґиги курдук кыра норуокка хас биирдии киґи ахсааІІа сылдьыахтаах. ЮНЕСКО хара испииґэгэр киирэн эстэн эрэр норуот быґыыты- нан сыаналаммыппыт, биґигини дьиксиннэрбэт буолуон  сатаммат.

 

 

C:\Documents and Settings\Харбалаах кыымнара\Рабочий стол\НПК, школа,2011, фото\SAM_4170.JPG                 Секция Краеведение.                      

  Собакин Коля. Òààòòà Àììàòûòòàí Таатта Амматыгар ини-бии Мординовтар Саха Саарына буола µµнэллэригэр алтыґан ааспыт дьонноро оруоллаахтара саарба±а суох.  Ґтµі киґи µіскээбит µтµі киґи µіскµµр-иитиллэр диэн санаан туран, тіріібµт-µіскээбит сирбитин-уоппутун, алаастарбытын-хочолорбутун харыстыы, дьоммутунсэргэбитин ытыктыы, ірі тута сылдьах тустаахпыт.

C:\Documents and Settings\Харбалаах кыымнара\Рабочий стол\НПК, школа,2011, фото\SAM_4074.JPG

 

  Õàëûåâà Ëþáà, Õàëûåâ Âëàäèê. "À±à äîéäó ê³ìµñêýëèãýð Óóñ –Àììà  íüóðãóí óîëàòòàðà”

 £áµãýëýðáèò Ïðîòîïîïîâòàð, Õàëûåâòàð  îëîõòîðóí , À5à  äîéäó óîòòààõ ñýðèèòèãýð õîðñóí áûüûûëàðûí,  туґунан    матырыйаал  хомуéäóáóò, êèê³ëµ³íýòòýí – ê³ëµ³íý±ý ааттана туруо±аíèëýð сырдык ааттара µйэ-саас  тухары

 

Харбалаах кыымнара

 

C:\Documents and Settings\Харбалаах кыымнара\Рабочий стол\НПК, школа,2011, фото\SAM_4135.JPG     Секция Технические науки

    Ïîïîâ Ñàøà. Ñîçäàíèå ìóëüòèìåäèéíîãî äåìîíñòðàöèîííîãî ìàòåðè- àëà "Êðóãîâîðîò âîäû â ïðèðîäå”

  Èñïîëüçîâàíèå âèäåîðîëèêà â êà÷åñòâå àíèìèðîâàííîãî èëëþñòðèðîâàííîãî ìàòåðèàëà èìååò ïðåèìóùåñòâà:   ìóëüòèìåäèéíûõ äåìîíñòðàöèîííûõ ìàòåðèàëàõ äåéñòâèå ðàçâîðà÷èâàåòñÿ ïîñòåïåííî. Ó÷èòåëü â ëþáîé ìîìåíò ìîæåò ïðèîñòàíîâèòü äåìîíñòðàöèþ äëÿ áîëåå ïîäðîáíîãî þáúÿñíåíèÿ êàêîé-ëèáî åå ÷àñòè.  Ó÷èòåëü ìîæåò ïåðåéòè íåïîñðåäñòâåííî ê ëþáîìó êàäðó.  

C:\Documents and Settings\Харбалаах кыымнара\Рабочий стол\НПК, школа,2011, фото\SAM_4110.JPG

C:\Documents and Settings\Харбалаах кыымнара\Рабочий стол\НПК, школа,2011, фото\SAM_4155.JPG                                          

      Секция Этнография и культура

  Ëàóðåàòòàð:

 Îêîíåøíèêîâà Âèêà   "Äýéáèèð àíàëà”.

 

Ïîïîâà Ïîëèíà  "Âàëÿíèå – ñàìàÿ äðåâíÿÿ òåõíèêà  íà Çåìëå”

 

 

 

C:\Documents and Settings\Харбалаах кыымнара\Рабочий стол\НПК, школа,2011, фото\SAM_4117.JPG

       Секция наука о Земле

Îêîíåøíèêîâ Çàõàð,Òèñòÿõîâ Ñàðãûëààí "À.Å.Ìîðäèíîâ  àðûãû òó´óíàí ñàíààëàðà” À.Å.Ìîðäèíîâ  àðûãû òó´óíàí ñàíààëàðûí óîííà àðûãûíû óòàðû òóîõ µëýíè ûûòûàõõà ñ³áµí ûéäûëàð.

 

  

C:\Documents and Settings\Харбалаах кыымнара\Рабочий стол\НПК, школа,2011, фото\SAM_4126.JPG

          Секция Амма Аччыгыйын оло5о.

   Õàëûåâà Âèêà. "Àììà À÷÷ûãûéà  êýõòèáýò êýñ òûëëàðà”  Àììà À÷÷ûãûéà û÷÷ûàêêû àíààí ñóðóéáóò èñòè²-è´èðýõ, êýðèýñ-õîìóðóîñ òûëëàðà áýéýëýðý, õàñ áèèðäèèëýðý äèðè² ñóîëòàëààõòàð. Îë êóðäóê ñóðóéàà÷÷û µêñµãýð û÷÷àòû ¢µ³ðýòèèãý, òàêàéûûãà áýéýòèí ñàíààòûí êèëëýðýí õàñ áèèðäèè ïðîáëåìàíû ûëàí ê³ð³í áè´èýõý òèýðäýð. Áèëè²²è îëîõõî ê³ñò³ð ñµðµí ìý´ýéäýðè òóîðóóðãà áó ýòèèëýðè ñµðµí òèðýõ ûéûííüûê î²îñòóîõõà ñ³ï ýáèò äèýí òµìµêêý êýëëèì. Àììà À÷÷ûãûéà ýòýí õààëëàðáûò êýñ òûëëàðà ýäýð êè´èýõý ëîë±óí ñóîëóí î²îñòîðóãàð µòµ³ ñµáý´èò, êýñêèëëýýõ êýðý´èò áóîëàëëàð.

 

C:\Documents and Settings\Харбалаах кыымнара\Рабочий стол\НПК, школа,2011, фото\SAM_4130.JPG  Секция Амма Аччыгыйын айар улэтэ.

Бытыкова Венера. "Ñààñêû êýì” ðîìಲà óîííà áèëè²²è êýì²ý ñàõà  ûòûê êûðäüà±àñ ýìýýõñèòòýðý. РомаІІа кірдіххі, былыр эмээхситтэргэ олус убаастабыллаахтык сыґыаннаґаллар эбиттэр. Ол иґин кинилэри духовнай лидердэр диэн ааттыахпытын сіп. Кинилэр бэйэлэрин тус холобурдарынан, дьоІІо-сэргэ±э сыґыаннарынан дьон сэргэ убаастабылын-ытыктабылын ылаллар. Билигин эдэр ыччат ібµгэлэрбит холобурдарын µірэтии олох ирдэбилэ буолла.

Харбалаах кыымнара

     "Ìèí äüèý êýðãýíèì óîííà Àììà À÷÷ûãûéà” õà´ûàò êîíêóðñà

C:\Documents and Settings\Харбалаах кыымнара\Рабочий стол\НПК, школа,2011, фото\SAM_4102.JPGC:\Documents and Settings\Харбалаах кыымнара\Рабочий стол\НПК, школа,2011, фото\SAM_4109.JPG

 Õà´ûàò  êµðý±ýð  1 ìèýñòýíè  9 êûëààñ µ³ðýíýý÷÷èòý Ñåâàñòüÿíîâà Ñàíäðà ûëëà.

 

 

C:\Documents and Settings\Харбалаах кыымнара\Рабочий стол\НПК, школа,2011, фото\SAM_4068.JPGC:\Documents and Settings\Харбалаах кыымнара\Рабочий стол\НПК, школа,2011, фото\SAM_4094.JPGC:\Documents and Settings\Харбалаах кыымнара\Рабочий стол\НПК, школа,2011, фото\SAM_4147.JPG

 

Àà±ûûëàð îëóñ µ÷µãýéäèê ààñòûëàð.   
Êûàéûûëààõòàðû ý±ýðäýëèèáèò!!!

 

    Э5ЭРДЭЛИИБИТ!!!

C:\Documents and Settings\Харбалаах кыымнара\Мои документы\Мои рисунки\Отсканировано 07.02.2011 9-12.jpg

    

  Биьиги оскуолабыт 9-с кылааьын уерэнээччитэ Гаврильев Коля экология олимпиадатыгар 1-кы, география олимпиадатыгар2-с миэстэлэри ылла, биология олимпиадатыгар 5 бастыннар истэригэр киирдэ.

       Коля, маладьыас, инникитин ессе урдуктэн урдук ситиьиилэри дабайан ис, уерэххэр кытаат!:)

Биьиги оскуолабытыттан 3 о5ону республиканскай саха тылын, литературатын олимпиадаларыгар ынырдылар. Ол курдук 10-с кылаас уерэнээччитэ Малышева Таня, 9-с кыл. уерэнээччилэрэ Халыева Вика, Винокурова Лена.  Ситиґиилэри ба±арабыт.

 

 

Хаьыаты онорон таьаардылар: Бурмистрова Юлия, Попов Саша, Винокуров Алеша,  Халыева Вика,  Винокурова Лена.

Салайааччы: Бястинова Ирина Романовна

 

 

 

 

 

Просмотров: 580 | Добавил: vassa | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2019
Конструктор сайтов - uCoz